ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ 005/8608 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.สันกำแพง
 ขอสนับสนุนเงินบำรุง
1) 16383_1674360478.pdf
13
ปกติ 005/8591,ว.2088 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/รพ.ชุมชนทุกแห่ง/รพ.ทั่วไป
 แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้รพ.นครพิงค์ เดือนกันยายน 2560
1) 16390_1342774408.pdf
9
ปกติ 005/ว2089 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.ทั่วไป/รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยนอก ภายในจังหวัด และเขตรอยต่อ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
1) 16389_172802617.pdf
5
ปกติ ชม 0032/ว 1 15 ธค. 60 15 ธค. 60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  - รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังห
 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญสำนักงานฯ ประจำปี 2560 และงานเลี้ยง
1) 16380_1892328075.pdf
9
ด่วนที่สุด 003.6/48090 15 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ประจำปีงบประมาณ2561
1) 16378_1287826011.pdf
8
ปกติ 005/ว2075 14 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/รพ.ชุมชนทุกแห่ง/รพ.ทั่วไปทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุม
1) 16387_2000675953.pdf
9
ปกติ ชม 0032.003.2/ว 2067 13 ธค. 60 15 ธค. 60 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 แจ้งการปรับปรุงโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพของงานมะเร็ง
1) 16330_1402652263.pdf
4
ปกติ ชม 0032.003.1/48075 15 ธค. 60 15 ธค. 60 งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรค  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ของสถาบันบำบัดฯ
1) 16371_1783404599.pdf
2) 16371_1813241472.pdf
9