ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ 0032.004/ว 80 07 ธค. 61 14 ธค. 61 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  - ผอก.รพทั่วไป/รพช.ทุกแห่ง
 การตรวจกระเช้าของขวัญประจำปีงบประมาณ2562
1) 25610_1425194705.pdf
1
ปกติ ชม 0032.001.2/ว2103 06 ธค. 61 14 ธค. 61 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 การจ้างลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
1) 25606_1090066389.pdf
10
ปกติ ชม 0032/1 14 ธค. 61 14 ธค. 61 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  - กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
1) 25767_1592073208.pdf
5
ด่วนที่สุด 003.6/ว2158 14 ธค. 61 14 ธค. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
1) 25794_682539651.pdf
6
ปกติ ชม 0032.001.2/49050 13 ธค. 61 14 ธค. 61 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - นายอำเภอเมืองเชียงใหม่
 - อำเภอแม่ริม
 - อำเภอสารภี
 - อำเภอดอยสะเก็ด
 ขอส่งนักศึกษาพยาบาลเข้าฝึกปฏิบัติงาน
1) 25790_1878622589.pdf
2) 25790_375433805.pdf
4
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.6/49075 14 ธค. 61 14 ธค. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
1) 25788_790959565.pdf
3
ด่วนที่สุด 001/ว 199 13 ธค. 61 14 ธค. 61 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1) 25716_1710078333.pdf
1
ด่วนที่สุด ชม0032.003.1/ว2154 14 ธค. 61 14 ธค. 61 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 งวดที่ 1
1) 25777_1363708851.pdf
2