ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ ชม0032.002/38095 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ
1) 15013_1625294706.pdf
2) 15013_984408119.pdf
7
ปกติ ชม0032.002/ว1814 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ
1) 15014_1147591301.pdf
2) 15014_1300396355.pdf
9
ปกติ ชม0032.002/ว1815 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ฯ
1) 15005_765082567.pdf
5
ปกติ ชม0032.002/ว1813 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการฯ
1) 15009_971830780.pdf
8
ด่วนที่สุด 003.1/38092 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานควบคุมโรค  - นายอำเภอพร้าว/ดอยหล่อ/เชียงดาว
 แจ้งกำหนนการเก็บตัวอย่างปลา หอยไซ ปลาร้า และปลาส้ม
1) 14988_1868558395.pdf
2) 14988_810365793.pdf
2
ปกติ ชม0032.002/38096 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ฯ
1) 15004_1504329129.pdf
5
ปกติ 005/ว 1818 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/ปอ.รพ.ทั่วไปทุกแห่ง/ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 การรวมตัวเป็นเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์
1) 15002_1730702810.pdf
2
ปกติ ชม.0032.003.1/ว1811 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานควบคุมโรค(งานโรคเอดส์)  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลแนวทางการให้บริการ IPT
1) 14998_1220943059.pdf
5