ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ด่วนที่สุด 003.2/ว1210 09 กค. 61 16 กค. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - สสอ.ทุกอำเภอ
 ขอความร่วมมือดำเนินการและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561
1) 21853_1595890973.pdf
2) 21853_1667302136.docx
3) 21853_1700377593.xlsx
4) 21853_180137769.docx
0
ปกติ ชม 0032.001.2/26179 11 กค. 61 16 กค. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 การสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
1) 22034_309218951.pdf
0
ด่วนที่สุด 003.6/ว1259 16 กค. 61 16 กค. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 การประเมินและรายงานผลการพัฒนา อสม.4.0
1) 22040_1846696604.pdf
0
ปกติ ที่ สธ 0212/16815 04 กค. 61 16 กค. 61 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  - ผู้อำนวยการโรพยาบาลทุกโรงพยาบาล
 ขอเชิญเข้าร้วมอบรมพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์(mmis)โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปปปปีงบประมาณ 2561
1) 21666_2058352354.pdf
0
ปกติ ชม0032.003.1/ว1256 13 กค. 61 16 กค. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 - โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอแจ้งมาตรการเตรียมรับการระบาดโรคไข้เลือดออกในฤดูฝน พ.ศ. 2561
1) 22020_1527341241.pdf
0
ปกติ ชม 0032.003.2/ว1251 12 กค. 61 16 กค. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผอ.รพ.รพ.ศ/รพท./รพช.ทุกแห่ง
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม
1) 22024_1136546149.pdf
2) 22024_322506289.pdf
0
ปกติ ชม 0032.001.2/26181 11 กค. 61 16 กค. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ และโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ
1) 22036_159154369.pdf
0
ปกติ ชม 0032.001.2/26182 11 กค. 61 16 กค. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และสัมมนาวิชาการ สมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารรสุขแห่งประเทศไทย
1) 22037_1463544462.pdf
0