ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.4/ว 310 16 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดเชียงใหม่
1) 17901_1422422763.pdf
0
ด่วนที่สุด 003.4/24 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
1) 17904_1918150085.pdf
2) 17904_348751108.pdf
0
ปกติ 001/ว 39 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - ราชชื่อนตามแนบ
 ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
1) 17880_1601736324.pdf
2) 17880_857789884.pdf
0
ปกติ ชม 0032.001.2/6978 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 การสรรหาและคัดเลือกนักการสาธารณสุขดีเด่น รางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2561
1) 17885_462313358.pdf
0
ปกติ 005/ว300 15 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผู้อำนวยการ รพ.นครพิงค์/รพท./รพช.ทุกแห่ง
 แจ้งจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีOPD_REFER เดือน มค.61
1) 17886_1836365199.pdf
1
ปกติ ชม 0032.002/ว 296 15 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - โรงพยาบาลนครพิงค์
 - โรงพยาบาลจอมทอง
 - โรงพยาบาลฝาง
 - โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
1) 17891_139129476.pdf
0
ปกติ 003.2/94 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ
1) 17895_1218298144.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.4/6984 19 กพ. 61 20 กพ. 61 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ส่งสำเนาประกาศจังหวัดเชียงใหม่
1) 17902_1457287665.pdf
1