ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ 0032.003.1/ว1656 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผอ.รพท/รพช.ทุกแห่ง
 เชิญประชุมวิชาการUPDATEความรู้หลักปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
1) 23876_224929631.pdf
1
ปกติ ชม 0032.002/ว 1649 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 การบันทึกข้อมูลพิกัดของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1) 23880_1538793921.pdf
1
ปกติ ชม 0032.002/ว 1653 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 การเข้าถึงข้อมูลรายบุคคลในระบบ HDC จังหวัดเชียงใหม่
1) 23884_863083809.pdf
4
ปกติ ชม0032.003.5/ว 1648 24 กย. 61 24 กย. 61 งานกิจการพิเศษ  - ผู้อำนวยการโรพงยาบาล
 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล
1) 23885_934031633.pdf
1
ปกติ 005/ว 1645 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/ทั่วไปทุกแห่ง/ชุมชนทุกแห่ง
 แนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ปี 2562
1) 23893_1068023814.pdf
0
ปกติ 005/ว 1646 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/ทั่วไปทุกแห่งุ/ชุมชนทุกแห่ง
 รายงานผลการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มค.2561
1) 23894_1729458752.pdf
0
ปกติ 003.6/ว1650 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่อ
 ติดตามผลการดำเนินงานเภสัชกรรม ตามคู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
1) 23898_200091109.pdf
2) 23898_376057188.pdf
3
ปกติ 0032.003.1 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 เชิยประชุมวิชาการUPDATEความรู้หลักปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
1) 23874_1541997438.pdf
2