หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
          สามารถเข้าสู่ระบบโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข ได้ที่นี่  เข้าใช้งานโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข     * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ค้นหาตามหนังสือ ลงวันที่ :    
1 2 3 4 5 . . .221 Next
ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ ชม0032.002/38095 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ
1) 15013_1625294706.pdf
2) 15013_984408119.pdf
7
ปกติ ชม0032.002/ว1814 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายฯ
1) 15014_1147591301.pdf
2) 15014_1300396355.pdf
9
ปกติ ชม0032.002/ว1815 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ฯ
1) 15005_765082567.pdf
5
ปกติ ชม0032.002/ว1813 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการฯ
1) 15009_971830780.pdf
8
ด่วนที่สุด 003.1/38092 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานควบคุมโรค  - นายอำเภอพร้าว/ดอยหล่อ/เชียงดาว
 แจ้งกำหนนการเก็บตัวอย่างปลา หอยไซ ปลาร้า และปลาส้ม
1) 14988_1868558395.pdf
2) 14988_810365793.pdf
2
ปกติ ชม0032.002/38096 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ฯ
1) 15004_1504329129.pdf
5
ปกติ 005/ว 1818 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/ปอ.รพ.ทั่วไปทุกแห่ง/ผอ.รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 การรวมตัวเป็นเครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์
1) 15002_1730702810.pdf
2
ปกติ ชม.0032.003.1/ว1811 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานควบคุมโรค(งานโรคเอดส์)  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป/ชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลแนวทางการให้บริการ IPT
1) 14998_1220943059.pdf
5
ปกติ ชม0032.002/พิเศษ 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
1) 15007_1274077301.pdf
2
ด่วนที่สุด ชม 0032/1 17 ตค. 60 18 ตค. 60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  - เจ้าหน้าที่ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งที่แนบ
 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพิธีการ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่
1) 14985_49892903.PDF
3
ปกติ ชม0032.002/38094 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - นายอำเภอฝาง/จอมทอง/สันทรายและหางดง
 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการฯ
1) 15008_1231396918.pdf
4
ปกติ ชม0032.002/7223 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
1) 15003_952698702.pdf
2
ปกติ ชม0032.002/7222 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
1) 15006_787554416.pdf
3
ปกติ ชม0032.002/3217 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการฯ
1) 15011_1677298564.pdf
2
ปกติ สธ 0206.01/ว2951 10 ตค. 60 18 ตค. 60 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่องการขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
1) 118251-0000.pdf
2
ปกติ สธ 0206.01/ว2950 10 ตค. 60 18 ตค. 60 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฯ
1) 118248-0000.pdf
3
ปกติ 003.6/ว1808 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงดาว
 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ
1) 14997_953808993.pdf
3
ปกติ 0032.005/7220 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.สันป่าตอง
 ขอข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยและรักษาพยาบาล
1) 14999_107624091.pdf
3
ปกติ ชม 0032.003.5/ว 1798 17 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณืกรณีอุทกภัย
1) 14987_1241970969.pdf
2) 14987_1716649172.pdf
2
ปกติ ชม 0032.003.5/567 16 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กรณีอุทกภัย
1) 14980_1273423970.pdf
2) 14980_2145726113.pdf
2
ปกติ ชม 0032.001/ว1806 17 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานบริหารทั่วไป(พัสดุและซ่อมบำรุง)  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งหนังสือเวียน
1) 14968_1221093911.pdf
2) 14968_1435922902.PDF
3) 14968_790983323.pdf
3
ปกติ สธ0216/28593 17 ตค. 60 18 ตค. 60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลฝางและกลุ่มงานทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ขอเชิญคณะทำงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปีงบประมาณ2561
1) 14981_1010714419.pdf
3
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.5/ว1803 16 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ขอเชิญประชุม
1) 14984_1153254685.pdf
4
ปกติ ที่ ชม 0032.005/7211 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.สันทราย
 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนา
1) 14992_239723750.pdf
4
ปกติ 0032.005/7221 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์
 ขอข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยและรักษาพยาบาล
1) 15000_1309839011.pdf
2
ปกติ ชม 0032.001.2/233 12 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
1) 14942_185554610.pdf
5
ปกติ ชม 0032.001.2/231 12 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MoPH Code of Conduct
1) 14940_1429874953.pdf
1
ปกติ ชม 0032.001.2/232 12 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป
1) 14938_1976875107.pdf
6
ด่วนที่สุด ที่ชม 0032.003.1/7204 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผอ.รพ.ฝาง
 ขอเชิญปรึกษาการดำเนินงานโครงการ Flu - DARRT
1) 14989_886422068.pdf
2
ปกติ สธ 0201.02/ว767 16 ตค. 60 18 ตค. 60 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 (ไฟล์)ขอควมอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1) 118181-0000.pdf
3
ด่วนที่สุด ที่ชม 0032.003.1/7203 18 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผอ.รพ.นครพิงค์
 ขอเชิญปรึกษาการดำเนินโครงการ Flu - DARRT
1) 14990_1317370129.pdf
4
ปกติ 003.1/38083 17 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานควบคุมโรค  - นายอำเภอเชียงดาว/แม่แตง/สะเมิง/ฝาง/แม่อาย/อมก๋อย/เวียงแหง/ไชยปราการ/แม่วาง/ดอยหล่อ/จอมทอง/แม่แจ่ม
 ขอแก้ไขยอดจัดสรรมุ้งและงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน
1) 14983_1683818185.pdf
2
ปกติ 003.6/ว1793 12 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษา/ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/นำเสนอผลงานวิชาการ
1) 14945_601421703.pdf
8
ด่วนที่สุด ชม0032.002/ว1801 16 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - รพ.นครพิงค์/รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชนทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง
 การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมฯ
1) 14964_729012972.pdf
3
ปกติ ชม0032.003.2/ว1796, 38077 16 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์
 -  รพท.และ รพช.ทุกแห่ง
 -  สสอ.ทุกอำเภอ
 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
1) 14965_744062240.pdf
2
ด่วนที่สุด ชม 0032/ว 1 16 ตค. 60 18 ตค. 60 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  - เจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน
 ขอเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
1) 14958_1001663451.pdf
4
ปกติ 003.1/7173 17 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวบการโรงพยาบาลเวียงแหง/วัดจันทร์เแลิมพระเกียรติ 80 พรรษา/อมก๋อย/ฮอด
 ขอแก้ไขยอดจัดสรรมุ้งและงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงาน
1) 14982_1110709183.pdf
3
ปกติ สธ 0201.02/ว766 16 ตค. 60 18 ตค. 60 2100200000  - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 (ไฟล์)เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ
1) 118146-0000.pdf
6
ปกติ ที่ชม0032.003.2/7010 10 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  - โรงพยาบาลทุกแห่ง
 การรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
1) 14930_1086866066.xls
2) 14930_115733619.doc
3) 14930_1770935583.xls
4) 14930_179300860.doc
5) 14930_420364275.pdf
6) 14930_474862091.doc
7) 14930_591753530.doc
8) 14930_598304288.doc
9) 14930_875584943.doc
10) 14930_952017247.doc
23
ปกติ ชม 0032.003.4/ว 1790 12 ตค. 60 18 ตค. 60 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งผลการสรรหาสุดยอดส้วมระดับจังหวัด ประจำปี 2560
1) 14956_1749010941.pdf
4
Top