หนังสือราชการ โปรแกรม สารบรรณ' สาสุข
          สามารถเข้าสู่ระบบโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข ได้ที่นี่  เข้าใช้งานโปรแกรม สารบรรณ' สาสุข     * หมายเหตุ เริ่มเก็บสถิติ(View) วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ค้นหาเลขที่หนังสือ :    ลงวันที่ :    
1 2 3 4 5 . . .349 Next
ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ 0032.003.1/ว1656 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผอ.รพท/รพช.ทุกแห่ง
 เชิญประชุมวิชาการUPDATEความรู้หลักปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
1) 23876_224929631.pdf
1
ปกติ ชม 0032.002/ว 1649 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 การบันทึกข้อมูลพิกัดของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1) 23880_1538793921.pdf
1
ปกติ ชม 0032.002/ว 1653 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 การเข้าถึงข้อมูลรายบุคคลในระบบ HDC จังหวัดเชียงใหม่
1) 23884_863083809.pdf
4
ปกติ ชม0032.003.5/ว 1648 24 กย. 61 24 กย. 61 งานกิจการพิเศษ  - ผู้อำนวยการโรพงยาบาล
 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล
1) 23885_934031633.pdf
1
ปกติ 005/ว 1645 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/ทั่วไปทุกแห่ง/ชุมชนทุกแห่ง
 แนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว ปี 2562
1) 23893_1068023814.pdf
0
ปกติ 005/ว 1646 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/ทั่วไปทุกแห่งุ/ชุมชนทุกแห่ง
 รายงานผลการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มค.2561
1) 23894_1729458752.pdf
0
ปกติ 003.6/ว1650 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่อ
 ติดตามผลการดำเนินงานเภสัชกรรม ตามคู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
1) 23898_200091109.pdf
2) 23898_376057188.pdf
3
ปกติ 0032.003.1 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 เชิยประชุมวิชาการUPDATEความรู้หลักปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
1) 23874_1541997438.pdf
2
ปกติ ชม 0032.001.2/34154 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - นายอำเภอสันทราย
 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ
1) 23890_1160520125.pdf
3
ปกติ 002/555 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  การเข้าถึงข้อมูลรายบุคคลในระบบ HDC จังหวัดเชียงใหม่
1) 23886_132681838.pdf
2
ปกติ ชม 0032.003.5/ว 1619 14 กย. 61 24 กย. 61 งานกิจการพิเศษ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอ
 รายชื่ออาสาสมัครสามัญ พอ.สว.
1) 23878_769463348.pdf
1
ด่วนที่สุด 003.6/ว1644 21 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 การรายงานผลการประเมินตนเองจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561
1) 23860_241004771.pdf
1
ด่วนที่สุด ชม0032.003.1/5831 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผ้อำนวยการโรงพยาบาล
 ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์
1) 23896_1697696778.pdf
1
ปกติ 0032.004/ว 68 20 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  - ผอก.รพทั่วไป/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ
 ข้ออมูลประกอบการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร
1) 23856_497995587.pdf
0
ปกติ ชม 0032.001.2/34150 21 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
1) 23855_1221622627.pdf
2) 23855_2078027275.pdf
7
ด่วนที่สุด 003.6/5842 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหางดง
 ขอเชิญรับประกาศเกียรติคุณ
1) 23914_572041522.pdf
3
ด่วนที่สุด ชม0032.003.1/5800 20 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแหง
 แจ้งผลการรับรองสถานพยาบาลยาเสพติด
1) 23867_880600672.pdf
0
ปกติ ชม 0032.001.2/34102 21 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการ และโครงการอบรมสัมนาวิชาการ
1) 23847_673231158.pdf
1
ปกติ ชม 0032.002/ว1641 20 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์/ทั่วไป/ชุมชน/สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
 แนวทางการขออนุมัติโครงการต่างๆ นอกเหนือแผน (ฺBlueprint)
1) 23836_960486226.pdf
1
ด่วนที่สุด ชม 0032.002/ว 1642 20 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญประชุม Web Conference เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพ ในระบบ HDC ครั้งที่ 8/2561
1) 23834_934686245.pdf
1
ปกติ ชม 0032.001.2/158 07 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ส่งสำเนาคำสั่ง
1) 23891_266130728.pdf
8
ปกติ ชม 0032.001.2/162 18 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
1) 23892_148451789.pdf
1
ปกติ 005/ว 1613 13 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.เชียงดาว
 ขอเชิญประชุม
1) 23654_885998647.pdf
2
ด่วนที่สุด 005/5828 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์
 ขอข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล
1) 23879_1378387817.pdf
0
ด่วนที่สุด 005/5829 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์
 -  ผอ.รพ.ฝาง
 ขอข้อมูลประวัติการเจ็บป่วยและการรักษาพยาบาล
1) 23881_763335670.pdf
1
ปกติ ชม 0032.003.5/5821 24 กย. 61 24 กย. 61 งานกิจการพิเศษ  - ผู้อำนวยการโรพงยาบาลนครพิงค์
 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล
1) 23883_211592105.pdf
0
ด่วนที่สุด 003.6/ว1604 12 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
1) 23826_1850554942.pdf
5
ปกติ ชม 0032.001.2/ว1643 21 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
1) 23854_1604707385.pdf
2) 23854_1776749.pdf
27
ปกติ ชม 0032.003.1/5834 24 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 ขอเชิญเป็นประธานการประชุมมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปี 2562
1) 23869_1508187646.pdf
0
ปกติ ชม 0032.001.2/ว1587 07 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ส่งสำเนาคำสั่ง
1) 23789_1601584825.pdf
16
ปกติ ชม 0032.002/ว1632 19 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง
 -  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง
 -  ผู้อำนวยการโรงพยา
 ขอความอนุเคราะห์นำเข้ารายการข้อมูลรหัสยาน้ำ/เม็ดเสริมธาตุเหล็ก และยาเม็ดเสริมไอโอดีนในโปรแกรมบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการ
1) 23806_1170954427.pdf
4
ด่วนที่สุด 003.6/ว1633 19 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แจ้งผลการโอนเงินและการตกเบิกค่าป่วยการอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ประจำเดือน 08/2561
1) 23809_1224513329.jpg
2) 23809_1447503485.xlsx
3) 23809_1491993686.pdf
4) 23809_1529873383.xlsx
5) 23809_577420892.xlsx
6) 23809_603577621.pdf
7) 23809_718266357.pdf
10
ปกติ 005/ว 162 20 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพท.ทุกแห่ง/ผอ.รพช.ทุกแห่ง
 ขอให้ทบทวนข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดุแลผุ้ป่วยที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพรองรับ
1) 23831_411815795.pdf
1
ด่วนที่สุด ชม0032.003.1/5799 22 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 แจ้งผลการรับรองสถานพยาบาลยาเสพติด
1) 23865_1637135615.pdf
1
ปกติ 0032.003.4/13 19 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม  - หัวหน้ากลุ่มงาน
 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการตรวจสุขภาพประจำปี 2561
1) 23788_1375699701.pdf
2) 23788_1389630517.pdf
3) 23788_1546477780.pdf
4) 23788_2091054275.pdf
5) 23788_313515220.pdf
6) 23788_58374631.pdf
7) 23788_895389245.pdf
2
ปกติ ชม0032.002/ว1639 21 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - รพ.ทั่วไป/รพ.ชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยฌรคหอบหืด(Asthma)และปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD)
1) 23837_82283709.pdf
4
ด่วนที่สุด ชม 0032.002/ว 1636 20 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญประชุม Web Conference เรื่อง การปรับปรุงข้อมูล 12 แฟ้มมาตรฐาน
1) 23821_1179431951.pdf
0
ปกติ ชม 0032.003.1/34142 19 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานควบคุมโรค  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการบันทึกข้อมูลการคัดกรองและให้บริการเลิกบุหรี่ในระบบ 43 แฟ้ม งวดที่ 1
1) 23819_142718518.pdf
4
ด่วนที่สุด 001/ว 138 19 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุชอำเภอทุกอำเภอ
 ขอความร่วมมือสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตกระเที่ยมของเกษตรกรผู้ปลูกกระเที่ยม
1) 23800_1056706017.pdf
4
ด่วนที่สุด 0032.004/128 18 กย. 61 24 กย. 61 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอเชิญประชุมเครือข่ายดำเนินการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
1) 23799_2025245879.pdf
2
Top