ตารางรายงาน
รายการ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ยอดสะสม
ไตรมาส 1
ไตรมาส 1-2
ไตรมาส 1-3
ไตรมาส 1-4