บริการการแพทย์

เลือกอำเภอ


รหัสโรงพยาบาล ชื่อ อำเภอ
10713 โรงพยาบาลนครพิงค์ แม่ริม
11119 โรงพยาบาลจอมทอง จอมทอง
11120 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ฯ แม่แจ่ม
11121 โรงพยาบาลเชียงดาว เชียงดาว
11122 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด
11123 โรงพยาบาลแม่แตง แม่แตง
11124 โรงพยาบาลสะเมิง สะเมิง
11125 โรงพยาบาลฝาง ฝาง
11126 โรงพยาบาลแม่อาย แม่อาย
11127 โรงพยาบาลพร้าว พร้าว
11128 โรงพยาบาลสันป่าตอง สันป่าตอง
11129 โรงพยาบาลสันกำแพง สันกำแพง
11130 โรงพยาบาลสันทราย สันทราย
11131 โรงพยาบาลหางดง หางดง
11132 โรงพยาบาลฮอด ฮอด
11133 โรงพยาบาลดอยเต่า ดอยเต่า
11134 โรงพยาบาลอมก๋อย อมก๋อย
11135 โรงพยาบาลสารภี สารภี
11136 โรงพยาบาลเวียงแหง เวียงแหง
11137 โรงพยาบาลไชยปราการ ไชยปราการ
11138 โรงพยาบาลแม่วาง แม่วาง
11139 โรงพยาบาลแม่ออน แม่ออน
11507 โรงพยาบาลกองบิน 41 เมืองเชียงใหม่
11508 โรงพยาบาลค่ายกาวิละ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
11643 โรงพยาบาลดอยหล่อ ดอยหล่อ
11978 โรงพยาบาลดารารัศมี แม่ริม
11992 โรงพยาบาลช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
11995 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล เมืองเชียงใหม่
11999 โรงพยาบาลเชียงใหมเมดิคอลเซ็นเตอร์ เมืองเชียงใหม่
13780 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
14465 โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
14550 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ เมืองเชียงใหม่
14916 โรงพยาบาลสยามราษฎร์ เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่
23736 วัดจันทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กัลยาณิวัฒนา
24752 คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนเมืองกาย เมืองเชียงใหม่
25045 คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนหนองเส้ง เมืองเชียงใหม่
28804 คลินิกเวชกรรมชุมชนสุเทพ เมืองเชียงใหม่