ข้อมูลตลาดสดน่าซื้อ จังหวัดเชียงใหม่


ชื่อ ที่อยู่ เจ้าของ
ตลาดสันป่าข่อย บ้านเลขที่ 218 ต.วัดเกตุ ต.เมืองเชียงใหม่ นางอรทัย วรินทร์รัตน์
ตลาดหนองหอย บ้านเลขที่ 455 ต.วัดเกตุ ต.เมืองเชียงใหม่ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ
ตลาดบ้านท่อ ต.สันผีเสื้อ ต.เมืองเชียงใหม่ กรรมการวัดบ้านท่อ
ตลาดศิริวัฒนา บ้านเลขที่ 193 ต.ช้างเผือก ต.เมืองเชียงใหม่ นายอรรถนพ วิริยะศิริพันธ์
ตลาดช้างเผือก บ้านเลขที่ 23 ต.ช้างเผือก ต.เมืองเชียงใหม่ นางบุญทวี ตันตรานนท์
ตลาดประตูเชียงใหม่ ต.หายยา ต.เมืองเชียงใหม่ นางบู่ทอง กิติบุตร
ตลาดต้นลำไย บ้านเลขที่ 12/14 ต.ช้างม่อย ต.เมืองเชียงใหม่ บ.กิจกรรมร่วมค้าตลาดต้นลำไย
ตลาดวโรรส บ้านเลขที่ 12,13,14 ต.ช้างม่อย ต.เมืองเชียงใหม่ บ.เชียงใหม่พาณิชย์ จำกัด
ตลาดทองคำ บ้านเลขที่ 249/1 ต.วัดเกต ต.เมืองเชียงใหม่ นายสิงห์วรรณ ชัยเมืองเลน
ตลาดเมืองสมุทร ต.ช้างม่อย ต.เมืองเชียงใหม่ นางกาญจน์ศรี วิษณุวิมล
ตลาดเมืองใหม่ บ้านเลขที่ 100/2 ซ.3 ต.ช้างม่อย ต.เมืองเชียงใหม่ นายประกอบ เอื้อไพบูลย์
ตลาดต้นพยอม บ้านเลขที่ 99/99 ต.สุเทพ ต.เมืองเชียงใหม่ นายสุรินทร์ เจริญกิตติศักดิ์
ตลาดประตูก้อม บ้านเลขที่ 55/2 ต.หายยา ต.เมืองเชียงใหม่ นางคำแหลง ชาญวัฒนกิจ
ตลาดมิ่งเมือง บ้านเลขที่ 163 ต.ช้างม่อย ต.เมืองเชียงใหม่ นางบุญทอง วาฤทธิ์
ตลาดขะจาว บ้านเลขที่ 200 หมู่ที่ 2ต.ฟ้าฮ่าม ต.เมืองเชียงใหม่ นายปรีชา วรกุล
ตลาดรวมโชค บ้านเลขที่ 204 หมู่ที่ 6ต.ฟ้าฮ่าม ต.เมืองเชียงใหม่ นายธาตรี ตะลุณเพชย์
ตลาดสดบ้านท่าเดื่อ บ้านเลขที่ 92/2 หมู่ที่ 6ต.สันผีเสื้อ ต.เมืองเชียงใหม่ พตท.วิชาธร ผิวพรรณ
ตลาดเอื้องคำ หมู่ที่ 2ต.หนองป่าครั่ง ต.เมืองเชียงใหม่ นราทิพย์ จิรวงศาพันธุ์
ตลาดสดแม่เหียะ ต.แม่เหียะ ต.เมืองเชียงใหม่ นางมะลิ เชิดชูตระกูลทอง
ตลาดข่วงเปา (เช้า) บ้านเลขที่ 126 หมู่ที่ 11ต.ข่วงเปา ต.จอมทอง นางสาวอัมพร
ตลาดสี่แยกน้อย (เย็น) บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 6ต.ข่วงเปา ต.จอมทอง นายอุดม ดวงเสน
ตลาดเช้าพ่อมูล(ข่วงเปา) หมู่ที่ 11ต.ข่วงเปา ต.จอมทอง นางกัลยา เป็งใย
ตลาดแม่เพชร(แลง) หมู่ที่ 6ต.ข่วงเปา ต.จอมทอง นางเพชร กรัญญา
ตลาดเจ้าน้อย(เช้า) บ้านเลขที่ 210 หมู่ที่ 5ต.บ้านหลวง ต.จอมทอง นายบัญชา วงศ์ดาราวรรณ
ตลาดวัดพระธาตุ (เย็น) บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 2ต.บ้านหลวง ต.จอมทอง นางเล็ก คำโต๊ะ
ตลาดผดุงดอยแดน บ้านเลขที่ 150 หมู่ที่ 3ต.เชิงดอย ต.ดอยสะเก็ด นางชลิกา ชัยมงคล
ตลาดท่ารั้ว บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 7ต.สันปูเลย ต.ดอยสะเก็ด นางปิมปา คุณยศยิ่ง
ตลาดแม่คือ หมู่ที่ 1ต.แม่คือ ต.ดอยสะเก็ด ดร.ถวิล บัวจีน
ตลาดสดบ่อหิน หมู่ที่ 4ต.ตลาดขวัญ ต.ดอยสะเก็ด นายประสิทธิ์ นิศากรเกรียงเดช
ตลาดแม่มาลัย หมู่ที่ 2ต.ขี้เหล็ก ต.แม่แตง นายศรีไย กาแว
ตลาดสดอัญญรัตน์ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 2ต.ขี้เหล็ก ต.แม่แตง นายสุรพงษ์ นิ่มตระกูล/นายธวัช ศรีทน
ตลาดสดบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2ต.สันป่ายาง ต.แม่แตง นายเขื่อน แสนคำลือ
ตลาดแก้วสา(ป่าจี้) บ้านเลขที่ 102/1 หมู่ที่ 2ต.อินทขิล ต.แม่แตง นางอินทร์ คุณยศยิ่ง
ตลาดสดแม่อาย บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 8ต.แม่อาย ต.แม่อาย นางแสงออง พงศ์วิเศษ
ตลาดสดสันป่าเหว บ้านเลขที่ 98 หมู่ที่ 10ต.มะลิกา ต.แม่อาย นางบุญยก ทัศนีย์ดำรงกุล
ตลาดสดทุ่งเสี้ยว บ้านเลขที่ 453 หมู่ที่ 3ต.บ้านกลาง ต.สันป่าตอง นายชุมพร อิทธิผลภูมิ
ตลาดสดบ้านหัวริน บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 11ต.ทุ่งสะโตก ต.สันป่าตอง นายประพันธ์ มูลประการ
ตลาดสดกิ่วแลน้อย หมู่ที่ 10ต.บ้านแม ต.สันป่าตอง นายพิเชษฐ์ ไชยวรรณ์
ตลาดสดมะจำโรง บ้านเลขที่ 646 หมู่ที่ 14ต.ยุหว่า ต.สันป่าตอง นายอนุรักษ์ ดวงต๋าคำ
ตลาดสดสันป่าตอง(ตลาดเช้า) บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 10ต.ยุหว่า ต.สันป่าตอง นายอุกฤษ์ พุทธวงศ์
ตลาดต้นแหนอุดมโชค บ้านเลขที่ 179 หมู่ที่ 1ต.ท่าวังพร้าว ต.สันป่าตอง นางวนิดา โพธิกาศ
บริษัทตลาดกลางสามัคคีสันกำแพงจ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 7ต.สันกำแพง ต.สันกำแพง นางจันทร์สม ชินวัตร
ตลาดอุ๊ยทา บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 2ต.ต้นเปา ต.สันกำแพง นายธีรุตม์ เปรมประชา
ตลาดศรียนต์ บ้านเลขที่ 288/1 หมู่ที่ 3ต.ต้นเปา ต.สันกำแพง นายพยุงศักดิ์ สุภาศรี
ตลาดสันป่าเหว บ้านเลขที่ 164 หมู่ที่ 2ต.สันกำแพง ต.สันกำแพง นายวินิจ กองบุญเทียน
ตลาดแม่โจ้ บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 12ต.หนองหาร ต.สันทราย นางรัมภา สันติธรรม
ตลาดสามแยกสันทราย บ้านเลขที่ 474 หมู่ที่ 6ต.สันทรายน้อย ต.สันทราย นายเกษม ปารมีศิลป์ขจร
ตลาดแม่ย่อยสันศรี บ้านเลขที่ 233 หมู่ที่ 3ต.สันทราย ต.สันทราย นางศิริพรรณ กฤตธรรม
ตลาดเจดีย์แม่ครัว บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 3ต.แม่แฝกใหม่ ต.สันทราย นางจิราภา บุญวงศ์
ตลาดสันทรายหลวง บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 4ต.สันทรายหลวง ต.สันทราย นางบุญศิริ เรืองศิริ
ตลาดภูดอย บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 6ต.หนองไคร้ ต.สันทราย นางอำภาพรรณ สุวรรณาลิก
ตลาดท่าเกวียน บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 4ต.หนองจ๊อม ต.สันทราย นายจำนง ทิพนี
ตลาดรุ่งเจริญ บ้านเลขที่ 399/9 หมู่ที่ 4ต.หนองจ๊อม ต.สันทราย นายดนัยเดช เลิศรัตนะ
ตลาดบุญรักษา บ้านเลขที่ 287 หมู่ที่ 4ต.หนองจ๊อม ต.สันทราย นางสุเพ็ญ รักพงษ์
ตลาดป่าเหมือด บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ที่ 4ต.ป่าไผ่ ต.สันทราย นายไกรศรี มานิตย์
ตลาดสดหารแก้ว บ้านเลขที่ 304 หมู่ที่ 9ต.หารแก้ว ต.หางดง นางจีราพร เทพมณี
ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 3ต.หางดง ต.หางดง เทศบาลตำบลหางดง
ตลาดสดเทศบาลหนองตองพัฒนา บ้านเลขที่ 233 หมู่ที่ 2ต.หนองตอง ต.หางดง เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
ตลาดสดบ้านสันป่าสัก บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 11ต.หนองควาย ต.หางดง นายนพดล หาญผจญศึก
ตลาดสวนเจ้า หมู่ที่ 3ต.สบแม่ข่า ต.หางดง น.ส.พัชราภรณ์ พิลาศลักษณ์
ตลาดต้นโชค บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 1ต.หนองตอง ต.หางดง นางนิลพันธ์ ลอมศรี
ตลาดสดฮอด บ้านเลขที่ 246 หมู่ที่ 12ต.หางดง ต.ฮอด นายสุวรรณ ชูกิจคุณ
กาดจำลอง หมู่ที่ 9ต.หางดง ต.ฮอด นายรัญชัย ทรัพย์อนันต์
ตลาดเช้ายางเนิ้ง หมู่ที่ 3ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี นางเบญจมาศ วีระสันติ
ตลาดเย็นยางเนิ้ง บ้านเลขที่ 217 หมู่ที่ 3ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี นายสุพจน์ พรนิมิตร
ตลาดสดปากกอง บ้านเลขที่ 205/2 หมู่ที่ 10ต.สารภี ต.สารภี น.ส.วิลาวัลย์ อารีสาม
ตลาดบ้านท่า ต.บ้านท่า ต.ไชยปราการ นายศิลป์ บุญธรรม
ตลาดบ้านใหม่หนองบัว บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 10ต.หนองบัว ต.ไชยปราการ นายวิชัย ชื่นชมจันทร์
ตลาดสดบ้านแม่ขิ บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 1ต.ศรีดงเย็น ต.ไชยปราการ นายเกรียงศักดิ์ ตฤตียรัตน์
ตลาดมิตรอรัญ บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 4ต.ปงดำ ต.ไชยปราการ นางรัตนา ถามล
ตลาดสดบ้านป่าแดง บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 2ต.แม่ทะลบ ต.ไชยปราการ นายบุญเรือง จันทร์ต๊ะคำ
ตลาดแม่ริม(ตลาดเช้า) บ้านเลขที่ 147/1 หมู่ที่ 1ต.ริมใต้ ต.แม่ริม บ.ตลาดแม่ริม จำกัด นายนพคุณ สุกัณศีล
ตลาดศักดิ์ศรี บ้านเลขที่ 215 หมู่ที่ 1ต.ริมใต้ ต.แม่ริม นางบุญศรี ศิลานนท์
ตลาดศรีนวล บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 1ต.ริมใต้ ต.แม่ริม นางศรีนวล ปัญญาเรือง
ตลาดชุมชน ต.ริมเหนือ หมู่ที่ 1ต.ริมเหนือ ต.แม่ริม นายปรีชา พรมโต
ตลาดแม่ริม บ้านเลขที่ 147/1 หมู่ที่ 1ต.ริมใต้ ต.แม่ริม นายปรีชา พรมโต
ตลาดสด ป่าแงะ บ้านเลขที่ 217 หมู่ที่ 4ต.ดอนแก้ว ต.แม่ริม อบต.ป่าแงะ
ตลาดแม่ริมพลาซ่า บ้านเลขที่ 399 หมู่ที่ 1ต.ริมใต้ ต.แม่ริม นายสุมิตรา จันตัน
ตลาดสดหน้าค่าย ป. พัน 7 บ้านเลขที่ 110 ต.ดอนแก้ว ต.แม่ริม ดต.พจน์ สิงห์ใส
ตลาดสด สิบสองปันนา บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 7ต.เหมืองแก้ว ต.แม่ริม
ตลาดแม่ข่า บ้านเลขที่ 200 หมู่ที่ 5ต.แม่ข่า ต.ฝาง นายอภิชาติ ลาฟัก
ตลาดฝางกัลยา หมู่ที่ 5ต.เวียง ต.ฝาง นายนคร นันทรัตพันธุ์
ตลาดโชคธานีพลาซ่า หมู่ที่ 4ต.เวียง ต.ฝาง นายวุฒิพงษ์ พีรกุล
ตลาดบ้านกาด หมู่ที่ 4ต.ดอนเปา ต.แม่วาง นางคำ บุตรตระมา
ตลาดสดเวียงพร้าว หมู่ที่ 1ต.เวียง ต.พร้าว นายพิชาติ กุลประดิษฐ์
ตลาดสดเทศบาลสะเมิงใต้ หมู่ที่ 10ต.สะเมิงใต้ ต.สะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้
ตลาดปากทางเจริญ บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 4ต.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ นางเครือวัลย์ ไชยนิเวศน์
ตลาด ทบต.แม่แจ่ม หมู่ที่ 4ต.ช่างเคิ่ง ต.แม่แจ่ม เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
ตลาด ทบต.เชียงดาว หมู่ที่ 6ต.เชียงดาว ต.เชียงดาว นายชาติ วงศ์จินตนารักษ์