สถานการณ์โรคติดต่อในแรงงานข้ามชาติ จ.เชียงใหม่

จำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อสำคัญ ที่พบในแรงงานข้ามชาติ ปี 2554-2559 จ.เชียงใหม่
โรค
ปี
หมายเหตุ
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
โรคไข้กาฬหลังแอ่น 0 0 0 0 1 0
โรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 1 1 0 เป็นผู้ป่วยนำเข้า ป่วยจากพม่า เข้ามารักษาที่ไทย
โรคมาลาเรีย 24 50 39 24 6 4
โรคไข้เลือดออก 25 83 839 91 461 293 ส่วนใหญ่ติดเชื้อในประเทศไทย
วัณโรค 292 263 269 232 273 305
โรคไข้หวัดใหญ่ 60 91 60 78 138 137
โรคเรื้อน 3 3 0 0 0 1
***ข้อมูลปี 59 ถึง ณ วันที่ 19 ก.ย. 59