ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]

 1. พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและตำบลที่ผ่าน การประเมินรับรองตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ทางถนนระดับอำเภอ DRTI+plus และทีมผู้ก่อการดี MERIT MAKER ในระดับเขต         view : 2,658
      ณ วันที่ : 30 พย. 64   โดย : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 2. ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงาน เรื่องความปลอดภัยทางถนน         view : 2,597
      ณ วันที่ : 09 มิย. 64   โดย : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 3. การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวาน         view : 2,670
      ณ วันที่ : 30 มีค. 64   โดย : admin เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย สสจ.เชียงใหม่ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 4. คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อรัง ปี 2563         view : 2,630
      ณ วันที่ : 26 มิย. 63   โดย : นางนันท์ลภัส ขันตี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน         view : 2,771
      ณ วันที่ : 31 มค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 กพ. 63   โดย : นางนันท์ลภัส ขันตี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 6. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน         view : 2,507
      ณ วันที่ : 31 มค. 63   โดย : นางนันท์ลภัส ขันตี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 7. แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2563         view : 2,699
      ณ วันที่ : 04 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 ธค. 62   โดย : นางนันท์ลภัส ขันตี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 8. โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน         view : 2,638
      ณ วันที่ : 04 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 ธค. 62   โดย : นางนันท์ลภัส ขันตี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 9. หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน         view : 2,623
      ณ วันที่ : 13 ธค. 62   โดย : นางนันท์ลภัส ขันตี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 10. รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิค         view : 2,624
      ณ วันที่ : 04 ธค. 62   โดย : นางนันท์ลภัส ขันตี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 11. การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 3 ปี 256961         view : 1,368
      ณ วันที่ : 30 เมย. 62   โดย : นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 12. การจัดสรรการโอนเงินบันทึกข้อมูล Cascap งวด 2 ปี 256961         view : 1,362
      ณ วันที่ : 30 เมย. 62   โดย : นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 13. เอกสารคุณชุติมา 6 มี.ค.62         view : 1,364
      ณ วันที่ : 12 มีค. 62   โดย : นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 14. pap smear         view : 1,379
      ณ วันที่ : 04 มีค. 62   โดย : นางนฤมล วิสุทธิ์ธนานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 15. ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561         view : 1,371
      ณ วันที่ : 16 พย. 61   โดย : นางสาวธัญพร ร่างวิจิตร [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 16. PPA          view : 1,377
      ณ วันที่ : 09 กค. 61   โดย : admin เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย สสจ.เชียงใหม่ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 17. แบบรายงานสถานการณ์วาตภัย         view : 1,383
      ณ วันที่ : 18 เมย. 61   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันยิงปืน         view : 1,371
      ณ วันที่ : 18 เมย. 61   โดย : นางสาวพัณณิตา ทาเงิน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 19. เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัณโรค         view : 1,395
      ณ วันที่ : 27 มีค. 61   โดย : นายรุจิกร ปิยะพิทักษานนท์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มวัยทำงานฯ 22 - 23 มีนาคม 2561         view : 1,371
      ณ วันที่ : 23 มีค. 61   โดย : admin เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย สสจ.เชียงใหม่ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 21. เอกสารประกอบการอบรม BRFSS         view : 1,358
      ณ วันที่ : 07 กพ. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 กพ. 61   โดย : admin เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย สสจ.เชียงใหม่ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 22. เอกสารประกอบขอแจ้งปรับตัวชี้วัดและเก็บข้อมูลการวัดความดันโลหิตที่บ้าน         view : 1,787
      ณ วันที่ : 23 มค. 61   โดย : admin เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย สสจ.เชียงใหม่ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 23. แบบประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2561         view : 1,392
      ณ วันที่ : 12 ธค. 60   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 61   โดย : admin เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย สสจ.เชียงใหม่ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 24. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2561         view : 1,369
      ณ วันที่ : 03 มค. 61   โดย : admin เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย สสจ.เชียงใหม่ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]