ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 5 6 7 Next
 1. เอกสารประกอบ กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2567         view : 2,963
      ณ วันที่ : 21 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กพ. 67   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี ต่อยอด รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,565
      ณ วันที่ : 18 สค. 66   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและการรายงานตัวนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์หลักสูตร 1 ปี และ 2 ปีต่อยอด         view : 1,244
      ณ วันที่ : 10 สค. 66   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดเชียงใหม่         view : 2,006
      ณ วันที่ : 04 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 สค. 66   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. ประชุมวางแผนการจัดระบบการให้บริการทันตกรรม         view : 2,823
      ณ วันที่ : 23 กพ. 66   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 5/2564          view : 2,750
      ณ วันที่ : 19 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 เมย. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่สำหรับทันตบุคลากรในสถานการณ์การระบาด COVID-19         view : 2,761
      ณ วันที่ : 30 มีค. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกลการจัดบริการและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565          view : 2,556
      ณ วันที่ : 18 มีค. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4/2564          view : 2,626
      ณ วันที่ : 09 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 มีค. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565         view : 2,617
      ณ วันที่ : 10 มีค. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11.  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565         view : 2,646
      ณ วันที่ : 01 มีค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 กพ. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. แนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตฯ ตชด พอสว 2565         view : 1,882
      ณ วันที่ : 08 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 กพ. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการจัดบริการและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565          view : 2,213
      ณ วันที่ : 25 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 กพ. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. แบบสรุปผลการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในหญิงตั้งครรภ์_กรณีอยู่ในระบบ สปสช.         view : 1,377
      ณ วันที่ : 09 กพ. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. แบบสรุปผลการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในหญิงตั้งครรภ์_กรณีไม่อยู่ในระบบ สปสช.         view : 1,372
      ณ วันที่ : 09 กพ. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. ขอความอนุเคราห์สนับสนุนหน่วยทันตกรรมเคลี่อนที่ พอสว. ปี2565         view : 1,387
      ณ วันที่ : 09 กพ. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 3/2565          view : 1,468
      ณ วันที่ : 24 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 มค. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. เอกสารสรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ระดับประเทศ วันที่ 19 มกราคม 2565          view : 1,355
      ณ วันที่ : 25 มค. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในช่องปากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ปี 2565         view : 1,392
      ณ วันที่ : 20 มค. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ปี 2565         view : 1,392
      ณ วันที่ : 20 มค. 65   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. เอกสารประกอบการประชุมการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน วันที่ 20 ธ.ค. 2564         view : 1,461
      ณ วันที่ : 17 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ธค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Video conference         view : 1,389
      ณ วันที่ : 17 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ธค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. แนวทางปฏิบัติตามการบริการทันตกรรม          view : 1,394
      ณ วันที่ : 29 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. รายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 2-2565         view : 1,368
      ณ วันที่ : 16 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. สรุปพื้นที่รับย้ายทันตแพทย์จากต่างจังหวัดเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565         view : 1,370
      ณ วันที่ : 16 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. แนวทางปฏิบัติตามการบริการทันตกรรมวิถีใหม่ เพื่อการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019         view : 1,359
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. รับรองรายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 1/2565         view : 1,370
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. แนวทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565          view : 1,478
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 บริการส่งเสริมป้องกันทันตกรรม         view : 1,361
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. การส่งเสริมสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          view : 1,354
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]