ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 
 1. World Aids Day 1 dec2023  
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมWorld Aids Day 1 dec2023 ภายใต้ concept"Let Communitie Lead ให้ชุมชนนำทาง" เพื่อร่วมส่งเสริม สนับสนุนและเปิดทางให้ชุมชนต่างๆใช้ศักยภาพการนำอย่างเต็มที่เพื่
      ณ วันที่ : 01 ธค. 66   โดย : นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]   view : 28
 
 
 2. คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2566  
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเกรียงไกร ยอดเรือน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE N
      ณ วันที่ : 30 พย. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 39
 
 
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง  
  วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ณ ห้องประชุมเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียวเชียงให
      ณ วันที่ : 30 พย. 66   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]   view : 34
 
 
 4. การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลยี่เป็ง พ.ศ.2566   
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮ
      ณ วันที่ : 29 พย. 66   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 34
 
 
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายยุติเอดส์จังหวัดเชียงใหม่  
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นพ.มิตร อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย การขับเคลื่อนยุติปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด โดยมี ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน
      ณ วันที่ : 29 พย. 66   โดย : นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]   view : 53
 
 
 6. การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลยี่เป็ง พ.ศ.2566   
  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศูนย์ประสานงา
      ณ วันที่ : 28 พย. 66   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 36
 
 
 7. แนวทางการส่งตัวผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่  
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชีย
      ณ วันที่ : 28 พย. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 31
 
 
 8. ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ปี 2566   
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งท
      ณ วันที่ : 27 พย. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 32
 
 
 9. ประชุมเยี่ยมเสริมพลังการวางแผนการพัฒนาระบบการให้บริการ IMC  
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเยี่ยมเสริมพลังการวางแผนการพัฒนาระบบการให้บริการ IMC โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา ณ ห้องประชุม โรง
      ณ วันที่ : 24 พย. 66   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]   view : 67
 
 
 10. กิจกรรมมอบโล่เชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ผ่านกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5   
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ เข้าร่วมรับโล่เชิดชูเกียรติ
      ณ วันที่ : 24 พย. 66   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]   view : 90
 
 
 11. เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมนำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ  
  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุ
      ณ วันที่ : 18 พย. 66   โดย : นางสาวสุภาภรณ์ กำปนาท [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 87
 
 
 12. การตรวจเยี่ยมและสอบทานระบบบริหารการเงินการคลัง ณ โรงพยาบาลดอยหล่อ  
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์นิมิต อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์ สสจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์วิทิต ชูศรียิ่ง ผอ.รพ.ฮอด และทีมสอบทานจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเงิน,งานพัสดุ)
      ณ วันที่ : 17 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]   view : 99
 
 
 13. การประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องระบบสุขภาวะจิตเพื่อสังคมไทยไร้ความรุนแรง  
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายทวีศิลปั ชัยชนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ระ
      ณ วันที่ : 15 พย. 66   โดย : นางสาวสุภาภรณ์ กำปนาท [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 107
 
 
 14. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567  
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567 ณ ห้องประชุมที่
      ณ วันที่ : 15 พย. 66   โดย : นางสาวสุภาภรณ์ กำปนาท [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 63
 
 
 15. กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน “เบาหวานโลกประจำปี 2566”   
  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 11.30 น. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวัน“เบาหวานโลกประจำปี 2566” ภายใต้ Theme : “Know your r
      ณ วันที่ : 14 พย. 66   โดย : นางระวิวรรณ บุญเพ็ง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 95
 

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]