แบบฟอร์มทางการเงิน

 1. แบบขอรับค่าตอบแทน พตส.         view : 153
      ณ วันที่ : 04 สค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. ใบสำคัญรับเงินค่าสมมนาคุณวิทยากร         view : 289
      ณ วันที่ : 12 มิย. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. ใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายฝึกอบรมบุคคลภายนอก         view : 246
      ณ วันที่ : 12 มิย. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. บันทึกข้อความ ขออนุมัติล้างหนี้สัญญายืมเงิน         view : 304
      ณ วันที่ : 12 มิย. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. บันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินงาน         view : 215
      ณ วันที่ : 12 มิย. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. บันทึกข้อความ ขออนุมัติจ่ายเงินประชุมอบรม         view : 205
      ณ วันที่ : 12 มิย. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. ขออนุมัติจ่ายเงินงบดำเนินงาน-หน่วยงานย่อย         view : 194
      ณ วันที่ : 12 มิย. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 8. ขออนุมัติจ่ายเงินงบเงินอุดหนุน-หน่วยงานย่อย         view : 188
      ณ วันที่ : 12 มิย. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 9. สัญญายืมเงิน 8500         view : 252
      ณ วันที่ : 08 มิย. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 10. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ฉบับใหม่         view : 1,563
      ณ วันที่ : 23 กพ. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 11. ใบสำคัญรับเงิน         view : 1,569
      ณ วันที่ : 31 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 12. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร         view : 2,425
      ณ วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 13. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล         view : 1,763
      ณ วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 14. แบบฟอร์มค่าใช้่ายฝึกอบรม         view : 1,381
      ณ วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 15. แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ         view : 1,430
      ณ วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 16. อัตราเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง         view : 1,405
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 17. แบบควบคุมการเบิก-จ่ายเงิน งบประมาณ/เงินนอกฯ         view : 1,767
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 18. แบบฟอร์มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ กระทรวงการคลังล่าสุด         view : 1,348
      ณ วันที่ : 25 ตค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 19. แบบฟอร์ม แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online         view : 1,442
      ณ วันที่ : 25 ตค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 20. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน         view : 1,321
      ณ วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 21. บันทึกข้อความยินยอมให้หักเงินเดือน ฌกส.         view : 1,333
      ณ วันที่ : 05 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 22. คำขอทำหนังสือรับรอง         view : 1,326
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

  Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]