เผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

1 2 3 4 Next
 
    1. รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
คำสำคัญภาษาไทย : รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
ชื่อเจ้าของผลงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประเภท : บทความวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : 2565

ณ วันที่ : 01 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 พย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 896
 
    2. การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาสำหรับผู้ป่วยก่อนจำหน่ายจากโรงพยาบาล  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Development of nursing practice guidelines for preventing the spread of drug resistant infection for patients before discharging from the hospital.
คำสำคัญภาษาไทย : แนวปฏิบัติทางการพยาบาล การติดเชื้อดื้อยา การวางแผนจำหน่าย
ชื่อเจ้าของผลงาน : ชาลินี โบปาราย
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 30 พย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 16
 
    3. การเข้าถึงบริการสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Accessibility to Health Service Among Elderly people in Tambon Health Promoting Hospital, Wianghaeng District, Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : ผู้สูงอายุ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ
ชื่อเจ้าของผลงาน : สมชาย นันทวัฒนากรณ์
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 17 พย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 36
 
    4. การสำรวจการยอมรับวัคซีนป้องกันโควิด19และปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับวัคซีน ป้องกันโควิด19 ในหญิงตั้งครรภ์ที่รับบริการฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสารภี จ.เชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Acceptance of Covid-19 vaccination survey in pregnancy and study of factor affecting decision to getting Covid-19 vaccination in pregnancy at antenatal care clinic Sarapee Hospital, Chiangmai
คำสำคัญภาษาไทย : การยอมรับ (Acceptance) วัคซีน (Vaccine) หญิงตั้งครรภ์ (Pregnancy) โควิด19 (Covid-19)
ชื่อเจ้าของผลงาน : วิชุดา วิวัฒนเจริญ
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 16
 
    5. ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : The Relationship between Health Literacy with Behaviors of Blood Sugar Level Control in Type 2 Diabetes : Omkoi District,
คำสำคัญภาษาไทย : ผู้ป่วยโรคเบาหวาน, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายธวัฒชัย แก้วอ้วน
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 14 พย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 50
 
    6. การศึกษาประสิทธิผลการดำเนินการตามแนวทางลดหวาน ลดมัน ลดความดันกันเถอะ ในจังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : The Study in effectiveness of the implementation of the sugar reductic method, let’s reduce lipid, reduce pressure in Chiang Mai
คำสำคัญภาษาไทย : โรคเบาหวาน, แนวทางลดหวาน ลดมัน ลดความดัน, การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
ชื่อเจ้าของผลงาน : อโณทัย เหล่าเที่ยง
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 01 พย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 พย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 87
 
    7. ปัจจัยคุกคามสุขภาพและภาวะเสี่ยงสุขภาพของแรงงานกลุ่มสานก๋วย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Health hazards and health risk status among basket weaver Chiang Dao district, Chiang Mai province.
คำสำคัญภาษาไทย : ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงาน, ความเจ็บป่วยและบาดเจ็บที่กี่ยวเนื่องจากการทำงาน, แรงงานกลุ่มสานก๋วย
ชื่อเจ้าของผลงาน : ปรีชา ชัยชนันท์
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 01 พย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 79
 
    8. การพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลพร้าว  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : The Development of Service quality of Phrao Hospital
คำสำคัญภาษาไทย : การพัฒนาคุณภาพบริการ, การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการ
ชื่อเจ้าของผลงาน : เกษร ตาปัญญา
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 26 ตค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 68
 
    9. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Factors Affecting the Performance of Village Health Volunteers in Don Pao Subdistrict,Mae Wang District, Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน, แรงจูงใจ
ชื่อเจ้าของผลงาน : กัมพล คำไหว
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 25 ตค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 83
 
    10. การรับรู้ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของประชากรวัยกลางคนตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Perception on Health Status and Coronary Heart Disease Preventive Behavior of Middle-Aged Population in PongTum Subdistrict Chai-Prakan District Chiang Mai Province.
คำสำคัญภาษาไทย : โรคหลอดเลือดหัวใจ, การรับรู้ภาวะสุขภาพ, พฤติกรรมการป้องกันโรค, วัยกลางคน
ชื่อเจ้าของผลงาน : สายอรุณ บุญคำแสน
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 12 ตค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 86
 
    11. การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Basic life support implementation for lay rescuer
คำสำคัญภาษาไทย : การพัฒนาศักยภาพ การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ครู ก ความรู้ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ครู ข
ชื่อเจ้าของผลงาน : ปริญญาลักษณ์ ไตรสัตยกุล
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 10 ตค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 103
 
    12. การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : The Self-care Empowerment of Diabetes mellitus Patients.Sunpor Sub-district Health Promoting Hospital, Maeai District, Chaingmai Province
คำสำคัญภาษาไทย : เบาหวานชนิดที่ 2, การเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเอง, ระดับน้ำตาลในเลือด, ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด, คุณภาพชีวิต
ชื่อเจ้าของผลงาน : โกศล บุญทา
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 10 ตค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 93
 
    13. การมีส่วนร่วมของชุมชมในการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Community Participation in Surveillance and Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 in Chae Chang Sub-District, Sankamphaeng District, Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : การมีส่วนร่วมของชุมชม, การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อเจ้าของผลงาน : ทองคำ กันธา
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 05 ตค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 116
 
    14. ผลของการพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี ในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : The Efficiency of Pharmaceutical Care on Clinical Outcome of Patients with Uncontrolled Type 2 Diabetes (Mellitus): A Case Study from Diabetes Clinic, Hod Hospital, Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : การบริบาลทางเภสัชกรรม ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี ผลลัพธ์ทางคลินิก
ชื่อเจ้าของผลงาน : อัปสร อภิญญาวงศ์เลิศ
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 05 ตค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 135
 
    15. ประสิทธิผลของสมาธิบำบัด SKT3 ต่อระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Effectiveness of SKT3 Meditation Therapy on Blood Sugar Levels in Group at Risk for Diabetes, Malika subdistrict, Mae Ai district, Chiang Mai province
คำสำคัญภาษาไทย : สมาธิบำบัด , ระดับน้ำตาลในเลือด , กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ชื่อเจ้าของผลงาน : ทักษิณา สิทธิธรรม
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2566

ณ วันที่ : 29 กย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 135

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]